Definities: In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Verkoper/Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Koper/Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer geautomatiseerd en zodanig georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een (koop)overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van haar/zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de (koop)overeenkomst op afstand, wettelijk bepaald op 30 dagen.

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1. Algemeen

Onder “DozenMagazijn.nl en/of DozenMagazijn en/of ondernemer en/of verkoper” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de webshop gerund door Loko verpakkingen B.V.. Kantoorhoudend en statutair gevestigd te Alkmaar, Nederland.

Het kantoor van Loko Verpakkingen B.V. is gevestigd op het adres: Berenkoog 15-19, 1822 BH te Alkmaar, e-mailadres: info@dozenmagazijn.nl. Loko verpakkingen B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Alkmaar, KvK-nummer 37068215, BTW-nummer NL007497891B01.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij DozenMagazijn als leverancier van zaken en/of diensten optreedt. En derhalve op elk aanbod wat door de DozenMagazijn op afstand wordt gesloten tussen haar en de koper. Bij elke transactie zal de koper op de hoogte worden gesteld van deze voorwaarden en koper dient derhalve akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien dit niet het geval is zullen deze voorwaarden door de koper op de site kunnen worden ingezien en eventueel kosteloos worden toegezonden.

3. Onjuistheden

DozenMagazijn is niet gehouden en derhalve niet verplicht om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en/of

A)het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, en/of

B) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat DozenMagazijn die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Naast de verkoopprijs betaalt u geen verzendkosten. Bij DozenMagazijn worden geen verzendkosten verrekend, ongeacht het aantal artikelen wat u besteld. Indien anders staat dit expliciet op de offerte en factuur aangegeven.

5. Afzetgebied

Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers binnen Nederland en België.

6. Bezorgkosten

Alle prijzen van de zaken op de site zijn inclusief bezorgkosten.

Er worden geen verzendkosten gerekend ongeacht de grote van uw bestelling mits expliciet vermeld op de offerte.

7. Levering en levertijd

7.1 DozenMagazijn zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen zeven werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het door de koper aangegeven afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er enige vertraging kan ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent (mobiel, werk of familie), dan kunt u door DozenMagazijn geïnformeerd worden over de status en blijft de eventuele vertraging tot een minimum beperkt.

7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

7.3 Aflevering geschiedt ‘Franco’, dat wil zeggen, DozenMagazijn draagt de kosten van verzending. DozenMagazijn zorgt voor bezorging per post (PostNL/TNT) of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van DozenMagazijn.

7.4 DozenMagazijn is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van eventuele nalevering zijn voor rekening van DozenMagazijn.

8. Veilig betalen

8.1 DozenMagazijn biedt verschillende manieren om te betalen en tevens de mogelijkheid voor niet-Nederlandse kopers om via overschrijving te betalen:

8.2 iDEAL is voor Nederlandse kopers. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen en betalen. In een 4 stappen kan de koper een betaling uitvoeren:

A. De koper kiest bij het bestellen op DozenMagazijn voor iDEAL als betaalmethode.

B. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft.

C. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren (voorbeeld: e.dentifier voor ABN AMRO)

D. De betaling wordt direct verwerkt en de order uitgevoerd.

8.3 Creditcard (Mastercard, Visa of American Express via PayPal): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart vermeld staat. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet is goedgekeurd.

8.4 Paypal, met PayPal kan de koper zowel vanaf bank- of girorekening, creditcard of “paypal account” de betaling uitvoeren.

8.5 Achteraf betalen, bij speciale orders is betaling achteraf mogelijk. Hierbij wordt een betaaltermijn van veertien dagen gehanteerd. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de kosten voor het incasseren van de vordering in rekening te brengen.

9. Annulering koopovereenkomst

9.1 Gedurende dertig (30) dagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@dozenmagazijn.nl. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan DozenMagazijn betaalde bedrag, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen ontvangst van teruggezonden goederen zal plaatsvinden. Goederen dienen in ongebruikte staat en in originele, onbeschreven, verpakking te worden teruggezonden. Goederen die hier niet aan voldoen blijven eigendom van de koper en zullen derhalve worden teruggezonden, de kosten welke daarbij aan zijn verbonden zijn voor rekening van koper.

9.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:

A) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop DozenMagazijn geen invloed heeft;

B) van zaken die:

1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

2) snel kunnen bederven of verouderen;

3) duidelijk persoonlijk van aard zijn;

4) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

C) van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;

D) van kranten en tijdschriften.

10. Service en Garantie

De wettelijke regeling betreffende “kopen op afstand” blijft te allen tijde van kracht. Indien een product kapot aankomt of u niet tevreden bent kan de koper het product retour zenden naar DozenMagazijn op de door DozenMagazijn aangegeven methode. Binnen uiterlijk 30 dagen zal er zal een nieuw en/of vergelijkbaar product kosteloos worden toegezonden naar koper.

11. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen DozenMagazijn en de koper is het Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij geschillen zal het geschil worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het kanton Alkmaar.

12. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven mogelijke vertalingen daarvan.

13. Persoonsgegevens

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door DozenMagazijn nageleefd. Koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor koper door in te loggen op de site en de gegevens in te zien op de “Persoonlijke pagina”.

13.2 DozenMagazijn zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de koper.

14. Acties/aanbiedingen

14.1 Voor alle aanbiedingen en/of acties behoudt DozenMagazijn het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen en/of te verlengen, zonder mededeling vooraf.

14.2 Actie periodes zijn vooraf vastgesteld en gratis cadeau’s kunnen niet worden omgezet in andere cadeaus en/of contanten.

14.3 Acties zijn alleen geldig bij nieuwe bestellingen die binnen de actie periode vallen. Alle andere orders zijn van deelname uitgesloten.

14.4 Garantie op gratis cadeau’s is niet van toepassing.